Δημοσχάκης Αναστάσιος

Επιστολή στον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για οικονομοτεχνικές μελέτες στον Έβρο

Ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ..ΑΣ, Αν. Δημοσχάκης, απέστειλε επιστολή στον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αθανάσιο Καραμπίνη, σχετικά με τη διεξαγωγή κατάλληλων οικονομοτεχνικών μελετών για την περιοχή του Έβρου.

Σε αυτήν υπογραμμίζει ότι μέσα από τις συγκεκριμένες μελέτες μπορεί να προκύψουν διάφορες προτάσεις που να αφορούν εναλλακτικές καλλιέργειες, οι οποίες θα ταίριαζαν περισσότερο στο εδαφολογικό και κλιματολογικό προφίλ της περιοχής.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Σε συνέχεια της επιστολής μου, στις 26 Μαρτίου του 2015, αναφορικά με τη διεξαγωγή κατάλληλων οικονομοτεχνικών μελετών για την περιοχή του Έβρου και ειδικά για τις παραποτάμιες περιοχές θα ήθελα να επικαιροποιήσω το θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή  μας.

Σας είχα ενημερώσει σχετικά για:

  • Τα επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα στον Έβρο, που έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια
  • Τις απροσπέλαστες καλλιεργητικές εκτάσεις, που έχουν οδηγήσει ουσιαστικά στην ακύρωση της κανονικής σποράς και απειλούν και την όψιμη, αλλά και για τους κινδύνους από τις ζωονόσους από τη γείτονα Τουρκία, εξαιτίας των στάσιμων νερών.
  • Τις υποδομές, που έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες οι οποίες απαιτούν εύλογο χρόνο και σημαντικά κεφάλαια για να επανορθωθούν αποτελεσματικά.

Με τα παραπάνω δεδομένα και στα πλαίσια της κοινωνικής διάστασης του ρόλου των Πανεπιστημίων, θα ήθελα να σας προτείνω μια σειρά ενεργειών:

  • Διεξαγωγή κατάλληλων οικονομοτεχνικών μελετών για την περιοχή του Έβρου και ειδικά για τις παραποτάμιες περιοχές και κατόπιν διαμόρφωση εξειδικευμένων προτάσεων για τις προοπτικές της πρωτογενούς παραγωγής. Οι προτάσεις θα μπορούν να αφορούν εναλλακτικές καλλιέργειες (π.χ. ρύζι, δενδροκομία κλπ.), οι οποίες πιθανόν να ταίριαζαν περισσότερο στο εδαφολογικό και κλιματολογικό προφίλ της περιοχής (περίοδοι σποράς και λοιπών εργασιών, ανάγκες σε νερό και δυνατότητες κατακράτησής του κλπ.).
  • Περαιτέρω μελέτη των δυνατοτήτων επέκτασης των μηχανισμών προσθήκης αξίας της παραγωγής του Έβρου. Η μεταποίηση, η τυποποίηση και το εξωστρεφές εμπόριο είναι σημαντικά στάδια προσθήκης αξίας τα οποία παραμένουν εν πολλοίς ανεκμετάλλευτα, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις προς μελέτη (π.χ. σπαραγγοπαραγωγοί Τυχερού)
  • Τέλος, εφ’ όσον τα αποτελέσματα των ερευνών παρουσιάζουν ενδιαφέρον να γίνει παρουσίασή τους σε μια ευρεία σύσκεψη των εμπλεκομένων φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών.

Πιστεύω ότι με μία τέτοια πρωτοβουλία θα αναδειχθεί ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην κοινωνία και θα έχουν οφέλη και οι ίδιοι οι φοιτητές από την ενασχόλησή τους σε αυτήν. Φυσικά θα υπάρξουν και πιθανά ωφελήματα για τον Έβρο, ο οποίος θα μπορούσε να καταστεί ένα πιλοτικό υπόδειγμα παρόμοιων ενεργειών. Σε κάθε σας βήμα θα με βρείτε συνεπή αρωγό και συμπαραστάτη».